Minka

DKV 15

DKCH

NOCH

VDHDECH

POLISH WINNER

WORLD WINNER 2017

INTCH

SPK KLBV 16

minka stamtavle

AD
HD
OCD
PRA
PERTELLA

Nynne

DKCH

KBHV 17

Nynne Stamtavle

AD
HD
OCD
PRA
PERTELLA

Coco

KLBJCH 

Andrea

DKCH

Andrea stamtavle

AD
HD
OCD
PRA
PERTELLA